Informacija doktorantams

Naudinga informacija
Priėmimas į doktorantūros studijas

Į Biologijos mokslo krypties doktorantūrą asmenys priimami atviro konkurso būdu. Informacija apie paskelbtą konkursą patalpinama IMC ir doktorantūros partnerių internetiniuose puslapiuose. Priėmimą į doktorantūros studijas vykdo Biologijos mokslo krypties Doktorantūros komitetas, vadovaudamasis komiteto patvirtinta priėmimo tvarka ir sąlygomis, kurie paskelbiami kartu su doktorantūros konkursu. Kartu su doktorantūros konkurso skelbimu paskelbiamas ir planuojamų disertacijų tematikų sąrašas.

Atvirame konkurse gali dalyvauti asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Pretendentai turi pateikti nustatytos formos prašymą leisti dalyvauti doktorantūros konkurse, kuriame turi nurodyti doktorantūros mokslo kryptį, formą (nuolatinės, ištęstinės) ir pageidaujamas disertacijų tematikas prioriteto tvarka (ne daugiau dviejų), o taip pat kitus priėmimo į doktorantūra sąlygose nurodytus dokumentus.

Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami Doktorantūros komiteto nustatyta ir patvirtinta tvarka. Konkursą laimėję pretendentai nurodytu laiku privalo atvykti pasirašyti doktorantūros studijų sutarčių. Naujų doktorantų priėmimas į doktorantūros studijas IMC įforminamas IMC direktoriaus įsakymu. Doktorantūros komiteto protokolo pagrindu.

Doktorantūros komitetas, ne vėliau kaip per mėnesį, nuo doktorantūros studijų pradžios patvirtina doktoranto mokslinį vadovą ir paskiria doktorantą į IMC mokslo padalinį. Mokslinio vadovo ir mokslo padalinio paskyrimas įforminami IMC direktoriaus įsakymu. Prireikus gali būti paskiriami ir doktoranto konsultantas(i), kurie gali būti ir kitos mokslo krypties mokslininkai. Vadovas ir doktoranto konsultantai turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje – ekspertinėje veikloje.

Doktoranto darbo planas

Doktorantas kartu su moksliniu vadovu ne vėliau kaip per mėnesį nuo mokslinio vadovo  patvirtinimo parengia ir IMC moksliniam sekretoriui pateikia užpildytą nustatytos formos doktoranto darbo planą visam studijų laikotarpiui. Plane turi būti konkrečiai nurodomos visos užduotys, darbo etapai ir jų atlikimo terminai (semestrais). Kryptingus mokslinius tyrimus būtina pradėti nuo doktorantūros pradžios.

Į doktorantūros darbo planą įtraukiama ir doktoranto individuali studijų programa, kurioje nurodomi planuojami studijuoti dalykai/moduliai ir atsiskaitymo terminai.  Doktorantūros studijas turi sudaryti ne mažiau kaip 30 kreditu, studijuojant ne mažiau kaip 3 dalykus/modulius iš Doktorantūros komiteto patvirtintos Biologijos krypties doktorantūros studijų programos. Doktorantūros studijų programą turi sudaryti tik Doktorantūros komiteto patvirtinti studijų dalykai/moduliai (du privalomi studijų dalykai/moduliai, kuriuos yra nustatęs Doktorantūros komitetas ir laisvai pasirenkami dalykai/moduliai, kuriuos doktorantas, suderinęs su moksliniu vadovu, atsižvelgiant į individualius moksliniu tyrimu poreikius, pasirenka iš Biologijos mokslo krypties doktorantūros studijų programos). Kiekvieno studijų dalyko dėstytojus ir egzaminuotojus tvirtina Doktorantūros komitetas.

Doktorantų egzaminavimas ir atestavimas

Kiekvieno dalyko/modulio studijos baigiamos egzaminu. Egzaminuotoju turi būti ne mažiau kaip du. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojus ir egzaminuotojus tvirtina Doktorantūros komitetas. Išlaikius egzaminą, užpildomas egzamino lapas, kuri pasirašo visi egzaminuotojai. Egzaminų lapai ir egzaminų darbai perduodami IMC moksliniam sekretoriui ir saugomi doktoranto byloje. Nuolatiniu studijų doktorantams visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius dvejus, o ištęstinių studijų doktorantams – per pirmuosius trejus doktorantūros studijų metus.

Doktorantūros komiteto nustatytais terminais du kartus per metus doktorantai atsiskaito priskirtame IMC mokslo padalinyje. Mokslo padalinys, dalyvaujant doktorantui ir jo moksliniam vadovui, įvertina doktoranto darbo plano vykdymą ir parengia padalinio išvadą su rekomendacija dėl atestavimo. Doktoranto mokslinis vadovas mokslo padaliniui raštu pateikia atsiliepimą apie doktoranto veiklos įvertinimą. Doktorantas parengia nustatytos formos doktoranto darbo ataskaitą už atestuojamą laikotarpį (semestrą) ir kartu su mokslo padalinio ir mokslinio vadovo įvertinimais perduoda IMC moksliniam sekretoriui, o šis juos perduoda Doktorantūros komitetui, kuris priima sprendimą dėl doktorantų atestacijos. Į Doktorantūros komiteto posėdį gali būti kviečiami doktorantas ir jo mokslinis vadovas. Neigiamai atestavęs doktorantą Doktorantūros komitetas siūlo nutraukti doktorantūros studijas arba atideda atestaciją ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, kol bus pašalinti darbo plano vykdymo trūkumai.

Disertacijos rengimas ir nagrinėjimas

Disertacija turėtų būti apginta iki doktorantūros studijų termino pabaigos. Jeigu doktorantas iki doktorantūros pabaigos pateikia disertaciją, tačiau nesuspėja jos apginti, per 12 mėnesių po doktorantūros pabaigos disertacija gali būti ginama įprasta tvarka.

Doktorantas gali teikti ginti disertacija, kai:

 • išlaiko visus doktoranto studijų programoje numatytus egzaminus;
 • svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip dviejuose išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) straipsniuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje;
 • savo tyrimų rezultatus yra pristatęs nemažiau kaip dviejuose tarptautiniuose moksliniuose renginiuose;
 • parengia disertacija bei jos santrauka pagal mokslo doktorantūros reglamente nustatytus reikalavimus mokslo daktaro disertacijai ir jos apiforminimui.

Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Kaip mokslo daktaro disertacija gali būti teikiama ginti ir disertacija mokslinių straipsnių rinkinio pagrindu. Šiuo atveju disertaciją turi sudaryti ne mažiau kaip 1 autorinio lanko apimties apžvalga, santrauka lietuvių ar užsienio kalba (ne ta kalba, kuria parengta apžvalga) ir disertanto mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos. Svarbiausius tyrimų rezultatus disertantas turi būti paskelbęs ne mažiau kaip keturiuose straipsniuose, atspausdintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje

Parengtą disertaciją doktorantas, dalyvaujant vadovui ir konsultantams (jeigu yra), pristato priskirtame IMC mokslo padalinyje. Padalinys parengia disertacijos svarstymo protokolą su išvada dėl doktoranto mokslinės kvalifikacijos ir disertacijos įvertinimo. Gavęs teigiamą padalinio įvertinimą doktorantas IMC direktoriaus vardu teikia prašymą ginti disertaciją kartu su šiais dokumentais:

 • disertacijos rankraštis (2 egz.) ir jos santraukos projektas (2 egz.);
 • moksliniu publikacijų sąrašas ir publikacijų kopijos (jeigu darbas dar neišspausdintas, būtina pridėti leidinio redakcijos pažymą, nurodančią, kad straipsnis bus išspausdintas);
 • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas – curriculum vitae;
 • priskirto mokslo padalinio, kuriame buvo parengta ir apsvarstyta disertacija, disertacijos įvertinimo protokolą;
 • mokslinio vadovo ir mokslinių konsultantų (jei tokių yra) atsiliepimus;

Doktorantūros komitetas, gavęs dokumentus, paskiria du recenzentus ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo dokumentų gavimo kviečia atvirą komiteto posėdį, kuriame dalyvauja doktorantas ir jo mokslinis vadovas. Komitetas išklausęs doktoranto pranešima (ne mažiau kaip 20 min.) apie disertacini darbą, kuriame atskleidžiamas mokslinio darbo tikslas, uždaviniai, naujumas, aktualumas ir originalumas, pristatomi pagrindiniai darbo rezultatai, teiginiai ir išvados, paskirtu recenzentu atsiliepimus (recenzentu atsiliepimai turi būti pateikti ir raštu) apie pristatomą disertaciją, doktoranto atsakymus į recenzentų pastabas ir mokslinio vadovo atsiliepimą apie disertacija, priima sprendimą dėl galimybės teikti disertaciją gynimui. Priėmus teigiamą sprendimą, IMC direktoriaus įsakymu patvirtina gynimo tarybos sudėtį, disertacijos gynimo datą ir vietą.

Doktorantas baigia rengti disertaciją ir disertacijos santrauką ir pateikia ją spausdinimui reikiamu tiražu. Ne vėliau kaip mėnuo prieš disertacijos gynimą po vieną disertacijos ir jos santraukos egzempliorių išsiunčiama gynimo tarybos nariams. Po vieną disertacijos egzempliorių pateikiama IMC, Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos tyrimų centro ir Nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekoms.

Gynimo tarybos nariai IMC moksliniam sekretoriui pateikia rašytinius atsiliepimus apie disertaciją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki daktaro disertacijos gynimo. Disertaciją ginantis asmuo turi teisę susipažinti su įteiktais atsiliepimais.

Disertacijos gynimas

Disertacija ginama viešame Biologijos mokslo krypties gynimo tarybos posėdyje, pagal tarybos daktaro disertacijai ginti reglamentą.

Po disertacijos gynimo IMC moksliniam sekretoriui perduodami visi gynimo dokumentai, tarp jų ir posėdžio protokolas bei Tarybos sprendimas, ar disertantui suteiktinas daktaro mokslo laipsnis. IMC mokslinis sekretorius dokumentus perduoda administruojančio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, mokslo tarnybai, kuri jų pagrindu išrašo mokslo daktaro diplomą.

Jeigu gynimo taryba nusprendžia, kad mokslo daktaro laipsnis nesuteiktinas, pataisyta ir (ar) papildyta disertacija gali būti teikiama ginti ne anksčiau kaip po vienerių metų. Šiuo atveju daktaro laipsnis įgyjamas eksternu.

Disertacijos gynimas eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo, turintis magistro  kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją ir svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje, arba be bendraautorių išleidęs mokslinę monografiją.

Pretendentas pateikia prašymą, IMC direktoriaus vardu, leisti ginti daktaro disertacija eksternu. Prie prašymo pridedama:

  • disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija;
  • moksliniu publikacijų sąrašas ir publikacijų kopijos;
  • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas, jo priedas/priedėlis (originalai ir kopijos, originalai iš karto gražinami);
  • patvirtintų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) protokolų kopijos ar jų išrašai;
  • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas – curriculum vitae;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Eksternu parengtos disertacijos gynimas vyksta bendra tvarka, vadovaujantis doktorantūros reglamento nuostatomis.

Kiekvieno doktoranto doktorantūros studijų dokumentai saugomi doktoranto byloje pas IMC mokslinį sekretorių vienerius metus, o po to perduodama į institucijos archyvą.

Kilus klausimų kreiptis į IMC mokslinį sekretorių:
Almantas Šiaurys
VMTI Inovatyvios medicinos centras
Mokslinis sekretorius
Tel.: (8 5) 2629485; 8 672 85313
El. paštas: almantas.siaurys@imcentras.lt

Susisiekite!