Strateginis planas

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO ĮSTATAI

1. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (toliau – Centras) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
2. Centro steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Centras yra viešasis juridinis asmuo, kurio misija – vykdyti valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius šiuose įstatuose nustatytų krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą. Centras turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo ženklą ir kitą atributiką, taip pat sąskaitų banke.
3. Centro savininkė yra Lietuvos Respublika. Centro savininkės teisės ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija (išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė). Švietimo ir mokslo ministerijos, kaip Centro savininko, teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme (Žin., 1995, Nr. -2322; 2010, Nr. -699) ir kituose teisės aktuose.
4. Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. -2140) (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.
5. Centro buveinė – Vilnius, Žygimantų g. 9.

6. Centro veiklos tikslai:
6.1. vykdyti šalies sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius tam tikros krypties (krypčių) mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą;
6.2. bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, dirbti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą gydymo, mokslo ir studijų institucijoms;
6.3. skleisti visuomenėje mokslo žinias, diegti jas į sveikatos apsaugą, socialinėje ir ūkinėje veikloje, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo.
7. Centro mokslinės veiklos kryptys:
7.1. regeneracinių organizmo galimybių ir mechanizmų tyrimai ir jais pagrįstų gydymo technologijų kūrimas;
7.2. imunodiagnostikos ir individualizuotos imunoterapijos technologijų kūrimas;
7.3. naujų terapinės paskirties molekulių kūrimas ir biofarmacijos tyrimai;
7.4. inovatyvių diagnostikos, gydymo, sveikatos stebėsenos ir ligų prevencijos technologijų tyrimai ir kūrimas.
8. Centro veiklos sritis – vykdyti biomedicinos mokslo srities ir su ja susijusių krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą.
9. Centro veiklos rūšys – gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (kodas –72.19.20), medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (kodas – 72.19.40), biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (kodas – 72.11), su jais susijusi mokslinė, techninė, profesinė ir kita veikla, būtina pagrindinei veiklai užtikrinti ir vykdyti (kitos veiklos rūšys) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. -4877). Veikla, kuri yra licencijuojama ir (ar) kuriai vykdyti reikia leidimo, Centras gali užsiimti tik gavęs įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją ir (ar) atitinkamą leidimą.
10. Centras turi teisę:
10.1. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises ir pareigas, darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką;
10.2. atlikdamas savo misiją, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
10.3. leisti mokslo ir mokslo populiarinimo literatūrą, pasirinkti savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų skelbimo būdus;
10.4. kartu su universitetais Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka rengti mokslininkus, padėti rengti specialistus;
10.5. skatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų naudojimą ūkio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo srityse;
10.6. atlikti ekspertizes, teikti mokslines konsultacijas ir kitas savo mokslinių tyrimų
srities paslaugas pagal sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais
asmenimis;
10.7. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudoti turtą ir juo disponuoti;

10.8. teisės aktų nustatyta tvarka įgyti kitų teisių.
11. Centras privalo:
11.1. užtikrinti akademinės bendruomenės narių akademinę laisvę;
11.2. informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Švietimo ir mokslo ministerijąapie mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones, savo finansinę, ūkinę veiklą ir lėšų naudojimą;
11.3. laiku teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotoms institucijoms oficialią informaciją (statistinius duomenis ir dalykinę informaciją), reikalingą mokslo ir studijų sistemos valdymui ir stebėsenai;
11.4. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas prievoles.
12. Centro ir jo darbuotojų teisėms į intelektinės veiklos rezultatus mutatis mutandis taikomos Mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio nuostatos.

13. Centro valdymo organai yra kolegialus valdymo organas – Centro mokslo taryba (toliau – Mokslo taryba) ir vienasmenis valdymo organas – Centro direktorius.
14. Mokslo taryba atlieka šias funkcijas:
14.1. Centro direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina Centro struktūrą ir jos pakeitimus, svarsto Centro direktoriaus pateiktus siūlymus dėl Centro įstatų keitimo;
14.2. tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
14.3. svarsto ir tvirtina Centro mokslinę veiklą reglamentuojančius dokumentus;
14.4. svarsto Centro direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip Centras įgyvendina savo tikslus ir uždavinius;
14.5. svarsto ir teikia Centro direktoriui siūlymus dėl Centro ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
14.6. Centro direktoriaus teikimu svarsto ir tvirtina dokumentus, reglamentuojančius Centro atvirosios prieigos laboratorijų darbą, Centre atliekamus mokslinius tyrimus, taip pat vidaus taisykles, susijusias su intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe;
14.7. Centro direktoriaus teikimu tvirtina nuolatines arba laikinąsias komisijas, susijusias su Centro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamu projektų rengimu;
14.8. rengia ir teikia Centro direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą;
14.9. priima sprendimus dėl asocijuoto mokslininko statuso suteikimo.
15. Mokslo taryba sudaroma 5 metams iš Centro mokslo darbuotojų ir administracijos, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, suinteresuotų Centro tikslų įgyvendinimu, atstovų šių įstatų nustatyta tvarka.
16. Mokslo taryba sudaroma laikantis šių principų:
16.1. Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš jų 6 nariai – Centre nedirbantys asmenys;
16.2. rinkimus į Mokslo tarybą skelbia ir organizuoja Centro direktorius pagal jo patvirtintą Mokslo tarybos rinkimų reglamentą; informacija skelbiama Centro ir Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos;
16.3. kandidatuoti ir / arba kelti kandidatus į Mokslo tarybos narius gali Centro mokslo ir administracijos darbuotojai, taip pat kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, suinteresuotų Centro tikslų ir misijos įgyvendinimu, atstovai;
16.4. Mokslo tarybos narius renka Centro mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, į balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai.
17. Mokslo taryba tvirtina savo darbo reglamentą. Mokslo tarybos darbui vadovauja Mokslo tarybos pirmininkas, renkamas iš Mokslo tarybos narių slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Mokslo tarybos narių. Mokslo tarybos pirmininku negali būti renkamas Centro direktorius. Tas pats asmuo Mokslo tarybos pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas ir Mokslo tarybos sekretorius renkami iš Mokslo tarybos pirmininko pasiūlytų kandidatų atviru balsavimu paprasta Mokslo tarybos narių balsų dauguma.
18. Mokslo tarybos posėdžiai yra atviri, darbotvarkė skelbiama iš anksto. Mokslo tarybai nutarus, posėdis gali būti uždaras. Mokslo tarybos nariams pranešama apie šaukiamą Mokslo tarybos posėdį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Šaukti posėdį turi teisę Mokslo tarybos pirmininkas, Centro direktorius arba ne mažiau kaip 1/3 Mokslo tarybos narių. Posėdžiui pirmininkauja Mokslo tarybos pirmininkas, jo nesant, – jo pavaduotojas. 19. Mokslo tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Mokslo tarybos narių.
20. Mokslo tarybos nutarimai, išskyrus klausimus, šiuose įstatuose nurodytus kaip svarstomus direktoriaus teikimu, laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokslo tarybos pirmininko balsas.
21. Centro direktoriaus teikiamus siūlymus klausimais, kuriems pagal šiuos įstatus reikia Mokslo tarybos pritarimo, Mokslo taryba turi teisę atmesti, jeigu daugiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių balsuoja prieš siūlymą. Pakartotinai teikti Mokslo tarybai tvirtinti pasiūlymą Centro direktorius gali ne anksčiau kaip po mėnesio nuo svarstymo Mokslo taryboje dienos. Mokslo taryba turi teisę jį atmesti, jeigu ne mažiau kaip 3/4 posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių dauguma nepritaria pakartotinai teikiamam siūlymui. Šiuo atveju Centro direktorius turi teisę pakartoti teikimo procedūrą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pakartotinio svarstymo dienos. Jeigu Mokslo taryba neatmeta Centro direktoriaus siūlymo nurodyta balsų dauguma, Mokslo tarybos pirmininkas turi pasirašyti direktoriaus teikiamą siūlymą.22. Centro direktorius veikia Centro vardu ir jam atstovauja. Centro direktorių viešo
konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų švietimo ir mokslo ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. -2569), švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais. Centro direktoriaus kadencijos trukmė – 5 metai.
23. Centro direktoriaus funkcijos:
23.1. užtikrinti, kad Centro veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, šiuos įstatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
23.2. leisti įsakymus, atstovauti Centrui turint santykių su trečiaisiais asmenimis;
23.3. priimti į darbą ir atleisti iš darbo Centro darbuotojus, skelbti darbuotojų atestavimą ir konkursus pareigoms eiti, skirti darbuotojus į pareigas, atleisti iš jų;
23.4. teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti Centro darbuotojų darbo užmokestį, skatinti darbuotojus, skirti jiems drausmines nuobaudas, užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas;
23.5. teikti Mokslo tarybai siūlymus dėl pagrindinių Centro mokslinės veiklos krypčių, Centro įstatų keitimo, tvirtinti ir tikslinti Centro strateginį veiklos planą, veiklos
metines ataskaitas, kitus dokumentus;
23.6. organizuoti Centro veiklos savianalizę ir prireikus inicijuoti Centro veiklos ekspertinį vertinimą;
23.7. teikti Švietimo ir mokslo ministerijai siūlymus dėl Centro įstatų keitimo;
23.8. tvirtinti Centro pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo apyskaitą;
23.9. atlikti kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
24. Dalį savo teisių ir pareigų Centro direktorius teisės aktų nustatyta tvarka gali perduoti savo pavaduotojams ir kitiems Centro darbuotojams.
25. Centras nuolat atlieka mokslinės veiklos savianalizę.
26. Centro vykdomų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių finansuojamų mokslo darbų rezultatai skelbiami viešai, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.
27. Centre sudaroma visuomeninės priežiūros institucija – Centro priežiūros taryba.
28. Centro priežiūros taryba sudaroma iš socialinių partnerių, suinteresuotų
biomedicinos mokslų srities moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra.
29. Centro priežiūros tarybos sudėtį tvirtina Centro direktorius.
30. Centro priežiūros tarybos funkcijos – svarstyti Centro veiklos rezultatus ir teikti Centro direktoriui ir (ar) Švietimo ir mokslo ministerijai siūlymus dėl Centro veiklos gerinimo. Centras užtikrina Centro priežiūros tarybai darbo sąlygas ir sudaro galimybę gauti informaciją apie Centro veiklą, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

31. Centro personalo sudėtis yra: mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, administracija ir kiti darbuotojai.
32. Mokslo darbuotojų pareigybės yra šios: vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslininkas stažuotojas. Mokslo darbuotojų kvalifikacinius reikalavimus nustato Mokslo taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos mokslo tarybos nutarimais.
33. Administraciją sudaro Centro darbuotojai, kurie turi teisę pagal kompetenciją duoti privalomus nurodymus pavaldiems darbuotojams, išskyrus Centro akademinių padalinių vadovus. Be administracinių pareigų, jie gali dirbti pedagoginį ir (arba) mokslinį darbą. Centro administracijos sudėtį ir skyrimo tvarką tvirtina Centro direktorius. 6
34. Centro darbuotojų teisės:
34.1. dalyvauti nagrinėjant ir sprendžiant visus su jų kompetencija, pareigomis ar darbu susijusius klausimus;
34.2. dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti, mokslo ir studijų fondų paramai gauti ir disponuoti gaunamomis lėšomis pagal šiuose įstatuose nustatytas mokslinės veiklos kryptis;
34.3. dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
34.4. gauti iš valstybės institucijų informaciją, kurios reikia jų moksliniam darbui (jeigu tokia informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka);
34.5. dalyvauti svarstant siūlymus dėl šių įstatų pakeitimų ir Centro veiklos plano projekto;
34.6. dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, iš jų ir esančiose užsienyje;
34.7. dirbti savarankiškai arba telktis į kūrybines grupes;
34.8. savarankiškai skelbti savo mokslinius darbus.
35. Centro darbuotojams užtikrinamos visos teisės ir socialinės garantijos, kurias nustato įstatymai, ir sudaromos darbo sąlygos, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimus.
36. Centro darbuotojai, susiję su moksline veikla, privalo:
36.1. ugdyti mokslinę kvalifikaciją šiuose įstatuose nurodytose mokslinės veiklos kryptyse;
36.2. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų, Centro vidaus tvarkos taisyklių, Akademinės etikos kodekso.
37. Centro darbuotojai už savo veiklą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Centras jam perduotą valstybės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
39. Centro lėšų šaltiniai:
39.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;
39.2. valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;
39.3. pajamos, gautos iš mokslinės ir ūkinės veiklos, taip pat už teikiamas paslaugas;
39.4. tarptautinių ir užsienio fondų bei organizacijų skiriamos lėšos;
39.5. valstybės fondų lėšos;
39.6. lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas;
39.7. lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 1993, Nr. -506; 2000, Nr. -1818);
39.8. kitos teisėtai įgytos lėšos.
40. Visas lėšas Centras planuoja ir naudoja teisės aktų nustatyta tvarka. Pajamas ir išlaidas Centras naudoja pagal patvirtintą sąmatą įstatymų nustatyta tvarka.
41. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina Centro įstatus ir jų pakeitimus.
43. Centro įstatų pakeitimo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų nustatyta tvarka teikia Švietimo ir mokslo ministerija.
44. Centro vieši pranešimai skelbiami Centro interneto tinklalapyje www.imcentras.lt, skelbimai apie konkursus pareigoms eiti ir rinkimus į Mokslo tarybą – ir Lietuvos mokslo
tarybos tinklalapyje www.lmt.lt.