Projektas: “Žmogaus odos fibroblastų biocheminių parametrų įtaka indukuotų pliuripotentinių kamieninių (iPK) ląstelių gavime”.

2017-10-23

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.   Projekto numeris: Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-03-0083 Projekto vykdytojas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras Projekto sutarties pasirašymo data: 2017 m. rugsėjo 29 d. Projekto trukmė: 2017 m. spalio 1 d. – 2018 m. gegužės 1 d. Projekto Vadovas: j.m.d. Jolanta Bukauskaitė Projekto vykdytojai: Šarūnė Naktinytė Projekto vertė: 2.839,05 eur. Projekto tikslas: Šiuo ES finansuojamu “Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu” projektu siekiama išugdyti jaunojo tyrėjo kritinį ir analitinį mąstymą, kūrybiškumą, tikslų ir uždavinių kėlimą, darbo planavimą, ataskaitų rengimą, gebėjimą naudotis esamomis ir galimai potencialiomis darbo priemonėmis, ugdyti mokslinės komunikacijos gebėjimus, skleisti informaciją apie naujausius mokslinių tyrimų pasiekimus, bei formuoti mokslo populiarinimo tradicijas. Taip pat siekiama sudaryti palankesnes sąlygas tolesniam mokymuisi ir judumui, kurie užtikrintų sėkmingą dalyvavimą darbo rinkoje, didinant Lietuvos ir Europos mokslo pažangą ir inovatyvių fundamentinių tyrimų plėtrą Lietuvoje.


Projektas „Alveolinio plaučių audinio in vitro modelis natūraliame karkase: mezenchiminių kamieninių ląstelių įtaka emfizeminio audinio reparacijai“

2013-08-08

Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“. Plačiau…


Projektas „Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras stiprinimas“

2013-07-30

Gautas finansavimas projektui „Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras stiprinimas“. Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonės „MTTP tematinių tinklų asociacijų veiklos stiprinimas“. 2012 m. liepos 24 d. buvo pasirašyta projekto „Valstybinio mokslinių tyrimo instituto Inovatyvios medicinos centras stiprinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Valstybinio mokslinių tyrimo instituto Inovatyvios medicinos centro atstovų. Projekto sutarties Nr.VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-001.Projektui skirtas 1 424 093,00 Lt finansavimas.


Projektas „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas“ (BIOMEDOKT)

2013-06-30

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras kartu su 10 kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvauja įgyvendinant Vytauto Didžiojo universiteto koordinuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas (BIOMEDOKT), projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002.


Projektas „Fundamentiniai ir taikomieji žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių sekretomo tyrimai“

2013-06-07

Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.